รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือนComments