หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ พุทธศักราช 2562 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551


 


หลักสูตรโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ พุทธศักราช 2562 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551


Ċ
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง,
29 ก.ค. 2562 23:19
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง,
29 ก.ค. 2562 21:29
Comments