นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

         โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    พันธกิจของโรงเรียน

          1.2.1 จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          1.2.2 ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม

          1.2.3 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม


ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ  ปัญฺญา  สมา  อาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

คำขวัญของโรงเรียน

ศึกษาดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำสังคม

 

สีประจำโรงเรียน

ม่วง-ขาว

 

อัตลักษณ์โรงเรียน

“ยิ้มใส  ไหว้สวย

 

เอกลักษณ์โรงเรียน

“โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมกัน  สานสัมพันธ์ความดี”

         

Comments