ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์   ตั้งขึ้นตามคำสั่งของอำเภอเมืองเลยที่ 1074/2501  มีนายสวัสดิ์  วงศ์คำ  เป็นผู้บริหารคนแรก อาศัยศาลาวัดคงคาวนารามบ้านท่าสวรรค์ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2501  ปีนี้มีครู 1 คน โดยมีนายงาม  ศรีบุรินทร์  ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยราษฎรบ้านท่าสวรรค์ได้จัดหาที่ดินประมาณ  ไร่ และวัสดุอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดานดำ มอบให้โรงเรียน ปีการศึกษา  2502  นายสุเลา   อาจแก้ว ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้  1 คน รวมเป็น 2 คน ได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวงบประมาณ 5,000 บาท ปีการศึกษา 2503  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ขนาด 2 ห้องเรียน กว้าง เมตร ยาว  24  เมตร  ปีการศึกษา  2506  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน จากทางราชการเป็นเงิน  11,000  บาท และคณะกรรมการหมู่บ้านสมทบ  30,000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียน  รวมค่าใช้จ่าย  60,000  บาท ปีการศึกษา   2509  โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย   ปีการศึกษา  2520  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 11 หลัง ปีการศึกษา  2521 มีการปฏิรูปการศึกษา ระบบ 6 : 3  :  3  เด็กเข้าเรียนในเกณฑ์การศึกษา  ภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ปีการศึกษา  2522 คณะครูได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนจัดทำป้ายโรงเรียน ปีการศึกษา  2523  ได้ส่งโรงเรียนเข้าประกวดระดับจังหวัดได้รับรางวัลชมเชยและโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ปีการศึกษา  2524  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 . 4 ห้องเรียน หลัง  ปีการศึกษา  2525 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.  102 ขนด 3 ห้องเรียน ราคา 500,000  บาท และอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 202  งบประมาณ  250,000  บาท ปีการศึกษา  2526 ทางราชการได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน  ไร่ 63  ตารางวา  คิดเป็นเงิน  35,000  บาท  ปีการศึกษา   2528  ได้งบประมาณต่อเติมบ้านพักครู 2 หลัง เนื่องจากถูกน้ำเซาะตลิ่ง  เป็นเงิน  117,000  บาท ได้ส่งโรงเรียนเข้าประกวดโรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัดได้รับรางวัลชมเชย  ปีการศึกษา  2529  เริ่มดำเนินการโครงการอาหารกลางวันแบบประชาอาสา  ได้รับความร่วมมือจากแม่บ้านด้วยดี  ส่งโรงเรียนเข้าประกวดกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมประชาธิปไตยเข้าประกวดได้รับรางวัลชมเชยทั้ง  กิจกรรม  ปีการศึกษา  2520  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล  1 สนาม  งบประมาณ  65,000  บาท

           ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนเปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  31  คน เริ่มเปิดสอน  16  พฤษภาคม  2534  ปีการศึกษา  2535  ได้งบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.  105/29  เงินงบประมาณ  1,800,000  บาทจำนวน  1  หลังและในปีนี้ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก  ปีการศึกษา  2536  ส่งโรงเรียนเข้าประกวดการจัดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก สปจ.เลย  ปีการศึกษา  2537 ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอล 1  สนาม งบประมาณ 128,000  บาท  และเริ่มก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณโรงเรียน แล้วเสร็จในปี  2540  ปีการศึกษา  2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างกันตลิ่ง งบประมาณ  1,070,000  บาท ปีการศึกษา  2541 ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำสวยไปแปลงเกษตรโดยงบบริจาค เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  9  ปี ในปีการศึกษา  2542  และปีการศึกษา  2546 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเกณฑ์คุณภาพ ปีการศึกษา  2547 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนต้นแบบในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6  จังหวัดขอนแก่น

           โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ มีเขตบริการในตำบลท่าสวรรค์ 5 หมู่บ้าน คือ บ้านท่าสวรรค์ บ้านโนนสวาท บ้านเทพมงคล บ้านโนนศิลา และบ้านงามวงศ์วาน

          ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ คือ นายสวัสดิ์  ชานุชิต  โดยเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2556  มีคณะครูจำนวน  14  คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน ช่างไฟฟ้า จำนวน  2  คน พนักงานธุรการ จำนวน 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน นักเรียน   163    คน ได้พัฒนาคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาสู่ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนจนโรงเรียนได้รับการยอมรับด้านคุณภาพการศึกษาและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Comments