กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์


1.  นายแสงเดือน      ศรีบุรินทร์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                              ประธานกรรมการ

2.  นายบุญศรี          จันทศิลานี                ผู้แทนผู้ปกครอง                          กรรมการ

3.  นายสุวิทย์          วงศ์ป้อง                   ผู้แทนครู                                   กรรมการ

4.  นายเนียม           ปาทำมา                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                       กรรมการ

5.  นายอุบล            เนธิบุตร                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ

6.  นายบุญเกื้อ  ศรีบุรินทร์                       ผู้แทนศิษย์เก่า                            กรรมการ

7.  นายคำไพ  จิตตะ                              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา     กรรมการ

8.  นายลุดไทย  ศรีบุรินทร์                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ

15. นายสวัสดิ์  ชานุชิต                           ผู้อำนวยการสถานศึกษา                 กรรมการและเลขานุการ

                                                                                                  

Comments