โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่             


 

ชื่อ-สกุล : นายวิฑูรย์  สุระอุดร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
เกิดวันที่ : 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2510
วุฒิการศึกษาสูงสุด : การศึกษามหาบัณฑิต  (กษ.ม.)
                       สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
                       จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail :  witoon80@gmail.com

Telephone : 
084-794-5456บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน


Ċ
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง,
1 ก.ค. 2563 23:14
Comments