กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ส.ค. 2562 19:44 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
18 ส.ค. 2562 19:42 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ อนุบาล.pdf กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
18 ส.ค. 2562 19:42 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ ม.3.pdf กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
18 ส.ค. 2562 19:42 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ ม.2.pdf กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
18 ส.ค. 2562 19:42 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ ม.1.pdf กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
18 ส.ค. 2562 19:42 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ ป.6.pdf กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
18 ส.ค. 2562 19:42 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ ป.5.pdf กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
18 ส.ค. 2562 19:41 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ ป.4.pdf กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
18 ส.ค. 2562 19:41 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ ป.3.pdf กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
18 ส.ค. 2562 19:41 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ ป.2.pdf กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
18 ส.ค. 2562 19:41 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ ป.1.pdf กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
14 ส.ค. 2562 00:53 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 ส.ค. 2562 00:44 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
14 ส.ค. 2562 00:42 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
14 ส.ค. 2562 00:40 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ ชุดวัฒนธรรม.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
14 ส.ค. 2562 00:40 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ ชุดพละ....jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
13 ส.ค. 2562 21:54 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข การวัดและประเมินผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 21:52 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
1 ส.ค. 2562 21:20 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข หน้าแรก : HOME
1 ส.ค. 2562 21:19 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข หน้าแรก : HOME
1 ส.ค. 2562 21:19 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ ป้ายประชาสัมพันธ์งานวันอาเซียน 2019.jpg กับ หน้าแรก : HOME
30 ก.ค. 2562 00:56 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
30 ก.ค. 2562 00:55 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
30 ก.ค. 2562 00:52 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560.pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
30 ก.ค. 2562 00:44 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง ย้ายหน้า นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า