กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ก.ย. 2563 05:38 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แก้ไข การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
17 ก.ย. 2563 05:34 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แนบ S__12337197.jpg กับ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
17 ก.ย. 2563 05:32 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แนบ S__12337201_0.jpg กับ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
17 ก.ย. 2563 05:24 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แนบ S__12337199.jpg กับ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
17 ก.ย. 2563 05:01 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง ย้ายหน้า การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
17 ก.ย. 2563 04:43 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ แบบรายงานโครงการต้านยาเสพติด.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 04:43 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 02:52 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แก้ไข ITA 2563
17 ก.ย. 2563 02:02 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17 ก.ย. 2563 02:02 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แนบ o20รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17 ก.ย. 2563 02:01 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ O20รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf จาก รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17 ก.ย. 2563 01:29 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แก้ไข แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17 ก.ย. 2563 01:24 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 ก.ย. 2563 01:24 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แนบ O16 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ.pdf กับ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 ก.ย. 2563 00:15 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง ย้ายหน้า รายงานการดำเนินงานประจำปี
17 ก.ย. 2563 00:13 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แนบ SARโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ปีการศึกษา 2562.pdf กับ รายงานการดำเนินงานประจำปี
17 ก.ย. 2563 00:11 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ รายงานการดำเนินงานประจำปี2562.pdf จาก รายงานการดำเนินงานประจำปี
16 ก.ย. 2563 23:54 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง ย้ายหน้า รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
16 ก.ย. 2563 23:51 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
16 ก.ย. 2563 22:52 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง ย้ายหน้า แผนการดำเนินงานประจำปี
16 ก.ย. 2563 21:54 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แนบ O4แผนพัฒนาปีการศึกษา 2562-2564ปก.pdf กับ แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
16 ก.ย. 2563 21:54 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ O4แผนพัฒนาปีการศึกษา 2562-2564.pdf จาก แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
16 ก.ย. 2563 21:53 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แก้ไข แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
16 ก.ย. 2563 20:47 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
12 ก.ย. 2563 07:05 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง แก้ไข การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง

เก่ากว่า | ใหม่กว่า