กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 ส.ค. 2562 21:19 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ ป้ายประชาสัมพันธ์งานวันอาเซียน 2019.jpg กับ หน้าแรก : HOME
30 ก.ค. 2562 00:56 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
30 ก.ค. 2562 00:55 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
30 ก.ค. 2562 00:52 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560.pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
30 ก.ค. 2562 00:44 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง ย้ายหน้า นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
30 ก.ค. 2562 00:04 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง อัปเดต Capture.PNG
30 ก.ค. 2562 00:03 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง อัปเดต Capture.PNG
30 ก.ค. 2562 00:02 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง อัปเดต Capture.PNG
30 ก.ค. 2562 00:00 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง อัปเดต Capture.PNG
29 ก.ค. 2562 23:57 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ Capture.PNG กับ หน้าแรก : HOME
29 ก.ค. 2562 23:47 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข ข้อมูลทั่วไป
29 ก.ค. 2562 23:45 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ เฟสบุคโรงเรียน.png กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
29 ก.ค. 2562 23:43 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ Capture.PNG กับ รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
29 ก.ค. 2562 23:37 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
29 ก.ค. 2562 23:37 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริต
29 ก.ค. 2562 23:36 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข หลักสูตรต้านทุจริต
29 ก.ค. 2562 23:33 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข p3
29 ก.ค. 2562 23:33 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง สร้าง p3
29 ก.ค. 2562 23:28 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข p2
29 ก.ค. 2562 23:28 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง สร้าง p2
29 ก.ค. 2562 23:27 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง สร้าง p2
29 ก.ค. 2562 23:22 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข p1
29 ก.ค. 2562 23:21 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง สร้าง p1
29 ก.ค. 2562 23:19 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ หลักสูตร โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ พุทธศักราช ๒๕๖๑(ฉบับปรังปรุง ๒๕๖๐).pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา
29 ก.ค. 2562 23:18 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง ย้ายหน้า หลักสูตรสถานศึกษา