วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

         โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2  พันธกิจของโรงเรียน

2.1 จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม

2.3 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์

 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม(S)

โอกาส(O)

อุปสรรค(P)

(1.) ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่หลากหลายส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

(2.) โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชมรมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เข้มแข็งที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

(3.) ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม ประเพณีโดยใช้หลักศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจ

(1.) การประกอบอาชีพ/การย้ายถิ่นของผู้ปกครองมีผลต่อการอบรมดูแลนักเรียนและการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  นักเรียนส่วนมากอยู่กับตายาย ปู่ ย่า หรือญาติ ทำให้เกิดการอบรมระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่บ้าน

(2.) ค่านิยมทางสังคมที่เปลี่ยนไปส่งผลต่อการเลี้ยงดูบุตรหลานเป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากขึ้น

(3.) ผู้ปกครองนักเรียนที่มีค่านิยมการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนยอดนิยมและโรงเรียนเอกชน เพราะการเดินทางสะดวกสบาย ไม่ไกลจากหมู่บ้าน

(4) ปริมาณเด็กวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการมีจำนวนลดลง

 


ด้านเทคโนโลยี (T)

โอกาส(O)

อุปสรรค(P)

(1.) การสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการประสานงานกับชุมชน

(2.) แหล่งเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในชุมชนมีจำนวนมากส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างหลากหลายและอิสระ

(3.) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและนักเรียน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในโรงเรียน

(4) เนื่องจากความก้ามหน้าทางด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความคล่องตัวมากขึ้นจึงช่วยให้ครูสามารถค้นหาสื่อกิจกรรมการสอน นวัตกรรมการสอน วิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนในสื่อออนไลน์ก็มีเพิ่มมากขึ้น  จึงช่วยเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูได้เป็นอย่างดี

(1.) เทคโนโลยีที่หลากหลายยั่วยุให้นักเรียนใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย สนใจการเรียนน้อยลง มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศส่งผลกระทบต่อการเรียนและการปกครองของโรงเรียน

(2.) แหล่งบริการด้านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตขาดการติดตามควบคุมดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างจริงจังทำให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เหมาะสมถูกต้องเช่น ติดเกม

(3.) บุคลากรขาดความชำนาญในการดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

(4.) คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนมีมากแต่ยังนำมาใช้ไม่คุ้มค่าและที่ชำรุดเสียหายไม่ได้รับการซ่อมบำรุงให้ใช้ได้ทันเวลา

 

ด้านเศรษฐกิจ(E)

โอกาส(O)

อุปสรรค(P)

(1.) ชุมชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากท้องถิ่นและมีรายได้เสริมระหว่างเรียน

(2.) โรงเรียนได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน

(3.) ชุมชนพร้อมสนับสนุนและมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน

(4.) เศรษฐกิจชุมชนมีผลิตภัณฑ์ตำบลหลากหลาย นักเรียนสามารถนำมาแลกเปลี่ยนและซื้อขายเพื่อเป็นฐานในการประกอบอาชีพได้

 

(1.) ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจึงต้องไปประกอบอาชีพต่างถิ่นทำให้นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่ ทำให้นักเรียนขาดการอบรมดูแลอย่างใกล้ชิดส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน

(2.) นโยบายของรัฐส่งเสริมให้ประชาชนก่อหนี้สินใช้จ่ายเกินฐานะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน

(3.) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชต้องรอน้ำฝนจากธรรมชาติตามฤดูกาล แต่ปีไหนที่แล้งทำให้เกิดภาวะหนี้สิน

 

 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (P)

โอกาส(O)

อุปสรรค(P)

(1.) พรบ.การศึกษาแห่งชาติเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น

(2.) มีกฎหมายและ พรบ.ที่กำหนดโครงสร้างการบริหาร/นโยบาย/ระเบียบที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ชัดเจน

(3.) รัฐมีการเผยแพร่ข่าวสารด้านการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนผ่านสื่อที่หลากหลายทันสมัยและเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง

(4.) นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ทำให้นักเรียน        มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

(1.) การเมืองขาดเสถียรภาพ นโยบายการบริหารเปลี่ยนบ่อยส่งผลต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบายในโรงเรียน

(2.) นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน

(3.) การเมืองในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นแทรกแซงการจัดการศึกษาของโรงเรียน

(4) นโยบายต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชน ที่มุ่งเน้นหาผลงานมายังโรงเรียนมีมากเกินไปและมีความซ้ำซ้อน เกิดปัญหาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมากเกินไป

 

ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน(S1) 

จุดแข็ง(S)

จุดอ่อน(W)

(1.) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/แผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินการจากการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่าย

(2.) โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและสามารถปฏิบัติได้ประสบผลสำเร็จ

(3.) โรงเรียนได้รับนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล  สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนสุจริต  โรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  โรงเรียนแกนนำกุญแจ 12 ดอก  โรงเรียนคู่ขนานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   โรงเรียนประชารัฐ

(1.) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาการศึกษาที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย

(2.) ระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่เป็นระบบและไม่มีความต่อเนื่อง

(3.) การบริหารงานปฏิบัติจริงไม่เน้นวงจรคุณภาพ PDCA  โดยเน้น PDCA เฉพาะในเอกสารเท่านั้น ซึ่งไม่บังเกิดผลที่แท้จริง มีเอกสารไว้สำหรับรองรับการประเมินเท่านั้น

 ด้านการให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน(S2)

จุดแข็ง(S)

จุดอ่อน(W)

(1.) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างหลากหลาย นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

(2.) โรงเรียนมีคู่มือนักเรียนที่ชี้แจงแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

(3.) โรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสม่ำเสมอ

(4.) โรงเรียนดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

(1.) การบริการน้ำดื่มในโรงเรียนยังไม่ได้คุณภาพและไม่เพียงพอ

(2.) นักเรียนขาดระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และสมบัติของส่วนรวม ไม่ประหยัด ใช้สิ่งของไม่คุ้มค่า

(3.) ขาดการนำเอาข้อเสนอแนะจากกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไปได้

(4) ขาดความหลากหลายในตัวผู้เรียน  เพราะนักเรียนที่มีผลการเรียนดีส่วนใหญ่  จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองให้เข้าไปเรียนในโรงเรียนระดับจังหวัดเพราะเห็นว่ามีครูจำนวนมาก สถานที่ใหญ่โต อุปกรณ์เทคโนโลยีมีมากกว่าโรงเรียนในหมู่บ้าน ทำให้นักเรียนที่เหลืออยู่เป็นนักเรียนที่มีความยากจน หรือเป็นนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาในระดับกลางหรือบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ เป็นต้น

 

ด้านบุคลากร(M1)

จุดแข็ง(S)

จุดอ่อน(W)

(1.) บุคลากรมีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(2.) มีครูผู้สอนตามสาระการเรียนรู้ที่กำหนดตามหลักสูตร

(3.) โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและสมาคมฯ ดำเนินงาน

(1.) ครูบางกลุ่มสาระมีไม่เพียงพอทำให้มีจำนวนชั่วโมงสอนมากน้อยแตกต่างและครูบางคนปฏิบัติการสอนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

(2.) บุคลากรขาดความตระหนักและความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและไม่เพียงพอต่ำกว่าเกณฑ์

(3.) ขาดครูภาษาอังกฤษและครูชาวต่างชาติที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

(4.) ครูจัดทำและพัฒนาสื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้น้อย ขาดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง/ไม่เปลี่ยนทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษา

(5) ครูมีการย้าย สถานศึกษาและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไปทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง

 

ด้านการเงิน(M2)

จุดแข็ง(S)

จุดอ่อน(W)

(1.) โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบ

(2.) โรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้การเบิกจ่ายคล่องตัวและมีความโปร่งใสต่อการตรวจสอบ 

(3.) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

(1.) การระดมทุนจากองค์กรเอกชนมีน้อย/ขาดความต่อเนื่อง

(2.) การเบิกจ่ายเงินล่าช้า

(3.) บุคลากรขาดความรู้เรื่องการเงิน

(4.) โครงการต่างๆคัดลอกจากปีการศึกษาไม่ได้เขียนเพื่อแก้ปัญหาอย่างแท้จริง


ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (M3)

จุดแข็ง(S)

จุดอ่อน(W)

(1.) โรงเรียนมีความพร้อมด้านสถานที่ให้บริการแก่ชุมชน

(2.) โรงเรียนมีเครือข่าย Internet มีการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร

 

(1.) อุปกรณ์/วัสดุบางอย่างเก่าและชำรุดไม่ได้รับการซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้

(2.) ขาดการให้ความรู้หรืออบรมการผลิตและการใช้สื่อที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการให้รางวัลผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์แต่ละปีเพื่อเป็นแรงกระตุ้นเชิงบวก

(3.) หนังสือในห้องสมุดเก่า/ขาดความหลากหลาย/มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน

(4.) ห้องเรียน อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ยังสภาพไม่ดี   มีการจัดให้เกิดเป็นเรียนรู้ได้ยังไม่ดีพอ ไม่เป็นสัดส่วน

(5) โรงอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและต้องปรับให้เกิดความพร้อมมากยิ่งขึ้น เช่นสามารถกันฝนสาดในฤดูฝนได้

(6) เนื่องจากโรงเรียนออยู่ติดกับลำห้วยน้ำสวย เมื่อถึงฤดูฝนจึงทำให้เกิดน้ำท่วมทุกปี สร้างความเสียหายแก่โรงเรียนไม่น้อย

 

ด้านการบริหารจัดการ (M4)

จุดแข็ง(S)

จุดอ่อน(W)

(1.) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้จัดทำผลงานทางวิชาการ

(2.) โรงเรียนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อหน่วยงาน/สาธารณะอย่างต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซด์  เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น

(3.) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

(1.) การปลูกฝังและพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะยังไม่ชัดเจน

(2.) ระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ในระดับโรงเรียนยังไม่ต่อเนื่อง

(3.) ระบบและกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนไม่ชัดเจนและไม่เป็นเอกภาพ

(4.) ทิศทาง/นโยบายด้านวิชาการไม่ชัดเจน

 

 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments